Posts Tagged ‘แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.6’

แผนคณิตศาสตร์ ป.6

แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.6
1. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง ’51 : คำนำ     ไฟล์ .6 คำนำ (ขนาด 922KB )Download
2. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง ’51 : ภาคผนวก    ไฟล์ .6 ภาคผนวก (ขนาด 535.5KB )Download
3. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง ’51 : หน่วยที่ 01    ไฟล์ .6 หน่วย 1 (ขนาด 485KB )Download
4. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง ’51 : หน่วยที่ 02    ฟล์ .6 หน่วย 2 (ขนาด 494.5KB )Download
5. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง ’51 : หน่วยที่ 03    ฟล์ .6 หน่วย 3 (ขนาด 497KB )Download
6. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง ’51 : หน่วยที่ 04    ไฟล์ .6 หน่วย 4 (ขนาด 774.5KB )Download
7. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง ’51 : หน่วยที่ 05    ไฟล์ .6 หน่วย 5 (ขนาด 572KB )Download
8. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง ’51 : หน่วยที่ 06    ไฟล์ .6 หน่วย 6 (ขนาด 901KB )Download
9. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง ’51 : หน่วยที่ 07    ไฟล์ .6 หน่วย 7 (ขนาด 650.5KB )Download
10. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง ’51 : หน่วยที่ 08    ไฟล์ .6 หน่วย 8 (ขนาด 628KB )Download
11. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง ’51 : หน่วยที่ 09     ไฟล์ .6 หน่วย 9 (ขนาด 578KB )Download
12. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง ’51 : หน่วยที่ 10    ไฟล์ .6 หน่วย 10 (ขนาด 429.5KB )Download
13. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง ’51 : หน่วยที่ 11    ไฟล์ .6 หน่วย 11 (ขนาด 564KB )Download
14. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง ’51 : หน่วยที่ 12    ไฟล์ .6 หน่วย 12 (ขนาด 465KB )Download
15. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง ’51 : หน่วยที่ 13    ไฟล์ .6 หน่วย 13 (ขนาด 575KB )Download
16. แผนฯ สื่อเสริม มมฐ. แกนกลาง ’51 : หน่วยที่ 14    ไฟล์ .6 หน่วย 14 (ขนาด 407KB )Download